• Rss Futureco
  • Pinterest Futureco
  • Facebook Futureco
  • Twitter Futureco
  • Linkedin Futureco
  • Vimeo Futureco

طرحهای مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکت ها

طرحهای دارای جنبه اجتماعی

Futureco Bioscience طرحهای ترویجی و ارتباطی بخش و بازار خود را با هدف تبلیغ و گسترش شیوه های مناسب در حوزه مسئولیت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست توسعه می دهد.

یکی از بهترین راههای اجرای طرحهای سودمند برای جامعه و ارتقای سطح رشد و ساماندهی افراد آن و در عین حال توسعه دانش، بهره مندی از ظرفیت شبکه های اجتماعی است. آنها می توانند زمینه نوآوری، سازماندهی، ترویج و تحول اجتماعی را فراهم کنند.

محافظت از طرحهای زیست محیطی

فعالیت های Futureco Bioscience مبتنی بر پایه های محکم مسئولیت شرکتی، اجتماعی و زیست محیطی است و به طور مستمر در معرض تغییرات منجر به حفظ محیط زیست قرار دارد.

شرکت در زمینه توسعه و تولید محصولات ارگانیک (سالم) با منشا گیاهی و حاوی عناصر فعال طبیعی فعالیت می کند. برخی از این عناصر نهادههای سالم کشاورزی آلی محسوب میشوند.

مفتخریم به اینکه هم اکنون دارای گواهی نامه بین المللی ISO 14001 در حوزه شیوه های مدیریت موثر زیست محیطی هستیم و فرآيند تولید آن بر اساس معیارهای حفاظتی مانند بهرهوری انرژی، حفاظت از اقلیم و دفع پسماند اجرا می شود.

یکی از طرحهای دیگر، تائید محصولات Futureco Bioscience به عنوان محصولاتی مناسب برای استفاده در کشاورزی ارگانیک یا کشاورزی زیستی است.

Oko GarantieCAAE Andalucía

همکاری و توسعه

از سال 2011 چندین طرح میدانی برای کنترل برخی از آفات از جمله شپشک مومی، مگس میوه و... و بیماری های قارچی مانند آلترناریا، کولکوتریشوم، سپتوریا و... با استفاده از عوامل کنترل کننده بیولوژیک Futureco Bioscience در غنا، سنگال، کنیا و ساحل عاج اجرا شده است.

طرحهای آموزشی

  • Tackle Biotech تابستانی: کارورزی تابستانی برای دانشآموزان دبیرستانی (14 تا 16 ساله) جهت ترویج فعالیت علمی در حوزه زیست فناوری به مدت 100 ساعت. ما شرائط جهت بازدیدهای آموزشی دانشآموزان دبیرستانی را فراهم می کنیم و کلیه امکانات آزمایشی و آزمایشگاه ها را به آنها نشان می دهیم.
  • دانشآموزان دبیرستانی را فراهم می کنیم و کلیه امکانات آزمایشی و آزمایشگاه ها را به آنها نشان می دهیم.
  • دوره کارورزی برای دانشجویان کارشناسی ارشد میکروبیولوژی پیشرفته (DEAB-UPC) یا دانشجویان دوره دکتری.

موسسات همکار

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شیوه های فعالیت، تعامل و همکاری ما را متحول کرده است. اما ICT بر متغیرهای بازار و شیوه فعالیت شرکتها نیز تاثیرگذار بوده است. ما در Futureco Bioscience می دانیم که زندگی در دهکده جهانی به معنی همکاری و هماهنگی با سایر نهادها و سازمانهاست. این سبک زندگی امکان پیشرفت و دست یابی به اهداف بیشتر و حضور فعالتر در جامعه را فراهم می کند.

به همین دلیل Futureco Bioscience با چندین موسسه جهت تاثیر بهینه فناوری زیستی کشاورزی بر جامعه و روند رشد این صنعت همکاری دارد:

Futureco Bioscience S.A.
© 2017 All rights reserved