پژوهش
و توسعه

ما در حوزه R&D&I و زیست فن آوری کشاورزی بر اساس سختارهای حفظ و سازگاری با محیط زیست پیشرو هستیم.

R&D&I موتور محرک نوآوری و کیفیت محصولات ما و نیز یکی از ارزشمندترین داراییهای شرکت ماست.

 • Rss Futureco
 • Pinterest Futureco
 • Facebook Futureco
 • Twitter Futureco
 • Linkedin Futureco
 • Vimeo Futureco

از بدو تاسیس Futureco Bioscience در سال 1993، ÈÎÔ R&D&I همزمان بخش نظارت کنترل کیفی محصولات بر روی عصاره های گیاهی با خواص ضد بیماری و عوامل بیولوژیکی کنترل آفات و بیماری ها را توسعه داده ایم.

این محصولات به صورت پاتوژنهای ویژه آفات (عوامل کنترل کننده بیولوژیک آفات و بیماری ها)، (قارچکشهای زیستی و باکتری کش های زیستی)، (نماتدکش های زیستی) و یا کودهای زیستی (محرکهای زیستی رشد گیاهان) عمل می کنند.

سرمایهگذاری در حوزه R&D&I، در حال حاظر 35% از کارکنان شرکت را پژوهشگران تشکیل میدهند.

پژوهش توسعه و نوآوری (R&D&I)

خطوط اصلی پژوهش این بخش عبارتند از:

 • عوامل کنترل کننده بیولوژیک آفات و بیماری ها
 • عصاره گیاهان با خواص ضد بیماری
 • کودهای تغذیه ای
 • توسعه، اصلاح و پشتیبانی فنی فرمولاسیون محصولات تغذیه ای.

طرحهای R&D&I

در فاصله 1999 (سال تاسیس بخش R&D&I) و 2014، طرحهای زیر تدوین شدند یا هماکنون در حال اجرا شدن هستند:

همکاران R&D&I

Futureco Biosciece با موسسات، گروههای پژوهشی و دانشگاههای برجسته فعال در حوزه فن آوری های علوم زیستی-کشاورزی و آفت کشهای زیستی همکاری دارد. مانند:
 • Logo Universitat politècnica de Catalunya
 • Universitat de barcelona
 • Logo Universitat politècnica de Catalunya
 • Logo Universitat de Girona
 • Cabi Biosciensce
 • Logo Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
 • Acció10
 • Acció10
 • Logo centro para el desarrollo tecnológico industrial CDTI
 • Logo Swansea University
 • Logo Enisa

Futureco Bioscience S.A.
© 2017 All rights reserved