High Quality products for crop nutrition and crop protection

آفت کشهای زیستی (عوامل بیولوژیک کنترل آفات و بیماری های گیاهی)

فرمولبندی شده با قارچ و باکتری به عنوان اجزای فعال. استعمال آن کمترین خطر را برای محیط زیست دارد. آنها فاقد دستهبندی سمشناسی هستند، تاثیر محدودی بر ارگانیزمهای سودمند دارند، مواد خطرناک روی محصولات محصول باقی نمیگذارند و باعث ایجاد مقاومت در جمعیت حشرات نمیشوند. برنامههایی برای مدیریت یکپارچه آفات و کشاورزی آلی سازگار شدهاند.

  • NOFLY

    NOFLY

    آفتکش بیولوژیک برای کنترل مگس سفید و سایر حشرات.

    NOFLY یک آفتکش بیولوژیک با فرمولاسیونی بر اساس هاگهای قارچ بیمارگر حشرات به نام ایساریا فوموسوروسی (Isaria fumosorosea) با نژاد FE۹۹۰۱ است که عملکرد بینظیری در مهار مگس سفید در تمام طول چرخه زندگیاش، به خصوص در مراحل تخم و لارو، دارد. این محصول شته، تریپس و سایر آفات را نیز کنترل میکند. محصولی بیخطر برای حشرات مفید. ابزاری ایدهآل برای استفاده در طرحهای مدیریت یکپارچه آفات (IPM)گواهینامه ها
Global Compact
Iso9001:2015
Osha
خبرنامه

Futureco Bioscience
Av. del Cadí, 19-23 P.l.
Sant Pere Molanta 08799
Olèrdola, Barcelona España (ES)

Futureco Bioscience S.A. © 2018 همه حقوق محفوظ است