• Rss Futureco
  • Pinterest Futureco
  • Facebook Futureco
  • Twitter Futureco
  • Linkedin Futureco
  • Vimeo Futureco

محصولات

این شرکت به تولید و تجاریسازی محصولاتی برای حفظ سلامتی انسان و طبیعت و ایجاد تعادل برای بستر رشد آنها می پردازد.

Futureco Bioscience دارای چنین گروه اصلی محصولات مشتمل بر الف: آفت کشهای زیستی (عوامل بیولوژیک کنترل آفات و بیماری های گیاهی)، ب: عصاره گیاهان با خواص ضد بیماری، ج: اصلاح کننده اسیدیته شوری و سختی آب، د: مقاوم کننده گیاهان به بیماری های قارچی و باکتریائی، و: فعال کننده های رشدی گیاهان، ه: اصلاح کننده های خاک و ی: کودهای تغذیه ای می باشد.

مقاوم کننده گیاهان به بیماری های قارچی و باکتریائی

مقاوم کننده گیاهان به بیماری های قارچی و باکتریائی

» محصولاتی که متابولیسم گیاه را تقویت میکنند. سرشار از مواد مغذی پتاسیم، نیتروژن، فسفر، آمینواسیدها، پلیساکاریدها، پپتیدها و/یا اسید هومیک برای ارتقای سطح کارآیی، رشد و کیفیت محصول است.

فعال کننده های رشدی گیاهان

فعال کننده های رشدی گیاهان

» محصولاتی که متابولیسم گیاه را تقویت میکنند. سرشار از مواد مغذی پتاسیم، نیتروژن، فسفر، آمینواسیدها، پلیساکاریدها، پپتیدها و/یا اسید هومیک برای ارتقای سطح کارآیی، رشد و کیفیت محصول است.

اصلاح کننده های خاک

اصلاح کننده های خاک

» محصولاتی که ویژگیهای فیزیکی-شیمیایی، باروری و جذب مواد مغذی را در خاکهای تخلیه شده بهبود میبخشند و روند بهبود و توازن را برای بالا بردن بازده محصول و محافظت از سلامت بستر رشد محصول تقویت میکنند.

کودهای تغذیه ای

کودهای تغذیه ای

» محصولاتی که ویژگیهای فیزیکی-شیمیایی، باروری و جذب مواد مغذی را در خاکهای تخلیه شده بهبود میبخشند و روند بهبود و توازن را برای بالا بردن بازده محصول و محافظت از سلامت بستر رشد محصول تقویت میکنند.

Futureco Bioscience S.A.
© 2017 All rights reserved