Futureco Bioscience
تجارت
سرمایه گذاری برای آینده

  • Rss Futureco
  • Pinterest Futureco
  • Facebook Futureco
  • Twitter Futureco
  • Linkedin Futureco
  • Vimeo Futureco

Futureco Bioscience از بدو فعالیت محصولات خود را فراتر از اتحادیه اروپا در تمام کشورهای جهان عرضه کرده است. ما کیفیت بالا، اعتبار و ایمنی محصولات خود و نیز سازگاری آنها با محیط زیست را تضمین می کند. هدف ما، پیشرفت در کنار شرکتهای وابسته، همکاران، توزیع کنندگان و شرکای جهانی است.

فرصتهای شغلی

آیا می خواهید توزیع کننده محصولات ما باشید یا اطلاعات بیشتری درباره فرصتهای تجاری قابل استفاده کسب کنید؟

فروشگاهها

شبکه توزیع

آیا باز هم سئوال دارید؟ تماس با ما فرم تماس

بازارها و توسعه RA

بخش امور توسعه بازار و نظارت سه حوزه کاری اصیلی را پوشش می دهد.

  • تشریح پروندههای ثبت عوامل کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی در اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان.
  • جمعآوری مدارک لازم برای برای ارائه در مراکز ملی و بین المللی در راستای تجاریسازی کودهای تغذیه ای شامل برچسبگذاری محصول بر اساس قوانین هر کشور.
  • تائید محصولات برای استفاده در کشاورزی ارگانیک OMRI، BCS OKO و یا CERTICAAE.

تماس با ما corporation@futurecobioscience.com


ارسال

Futureco Bioscience S.A.
© 2017 All rights reserved