ما یک شرکت در حوزه زیست- فناوری کشاورزی هستیم که در حوزه پژوهش¡ تولید¡ توسعه و تجاریسازی نهاده های سازگار با طبیعت برای حفظ و نگهداری محصولات کشاورزی شما فعالیت می نمائیم.

  • Rss Futureco
  • Pinterest Futureco
  • Facebook Futureco
  • Twitter Futureco
  • Linkedin Futureco
  • Vimeo Futureco

Futureco Bioscience

ما یک شرکت در حوزه زیست- فناوری کشاورزی هستیم که در حوزه پژوهش¡ تولید¡ توسعه و تجاریسازی نهاده های سازگار با طبیعت برای حفظ و نگهداری محصولات کشاورزی شما فعالیت می نمائیم.

این شرکت در زمینه تولید و تجاری سازی نهاده های کشاورزی با تکیه بر حفظ محیط زیست، سلامت انسان و پویائی تولید و در عین حال کاستن از تاثیرات سوء زیست محیطی فعالیت می کند.

Tuv Rheinland Certified Futureco Bioscience We Support The Global Compact

Futureco Bioscience در 22 کشور نمایندگی توزیع محصولات دارد و از کمک شرکتهای وابسته، همکاران و شرکای بین المللی بهره می برد.

جوایز دریافت شده نشان دهند انتخاب راه صحیح ما و همچنین، کیفیت و نبوغ Futureco Bioscience است.

  • جایزه پژوهش و توسعه توسط بنیاد Universitat-Empresa
  • جایزه جهانی سازی اقتصاد کاتالان

ماموریت

عالیت مستمر در قالب شرکت پیشرو در زمینه R&D&I در بخش زیست-فناوری کشاورزی و فعالیت تخصصی در حوزه توسعه راهکارهای نوین و پایدار به منظور تولید عوامل بیولوژیک کنترل آفات و بیماری ها برای مقابله با چالشهای کشاورزی نوین، فعالیت برای ایجاد زمینه های همکاری بین مراکز پژوهشی عمومی و خصوصی و همکاری در حوزه فروش و توسعه محصولات با شرکای بین المللی برای فراهم کردن زمینه رشد مستمر و دستیابی به بازارهای جدید.

ما برای رسیدن به این اهداف، مسیر ایجاد فرصت های تجاری با دیدگاه حفاظت از محیط زیست و ارزش بخشی به شرکت را برگزیده ایم.

دیدگاه

استفاده عملی از زیست-فناوری کشاورزی برای توسعه شیوه های نوین سازگار با محیط زیست، یکی از تعهدات ما به جامعه و دنیای اطراف است. این تعهد نه تنها از دیدگاه ویژگیهای محصولات ما بلکه از دیدگاه کیفیت کلیه فرایندهای ما از طراحی تا توزیع محصول قابل ارزیابی است.

شرکت ما دارای دیدگاهی جدی و شفاف در حوزه سلامت اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و کیفیت است.

داستان ما

امکانات

فعالیت های تولید و R&D&I شرکت Futureco Bioscience فضایی بیش از 2000 متر مربع را به خود اختصاص دادهاند. این مساحت، مشتمل بر امور تولید و بستهبندی (1000 متر مربع) با ظرفیت تولید 10,000 تن در سال و یک انبار به مساحت 500 متر مربع می باشد.

بخش R&D&I فضایی بالغ بر 250 متر مربع را اشغال کرده است که شامل آزمایشگاههای زیست-فناوری، زیست شناسی، آسیب شناسی گیاهی، حشره شناسی، کرم شناسی و اتاقهای پرورش با دمای کنترل شده برای شبیه سازی محیط زنده آزمایش ها می باشد. بخش R&D&I از ظرفیت لازم برای شناسایی سالانه 200 میکروارگانیسم به عنوان عوامل بالقوه کنترل زیستی حشرات و بیماری های گیاهی و نیز به عمل آوردن دهها مورد آزمایش در سال برخوردار است.

امکانات

Futureco Bioscience S.A.
© 2017 All rights reserved