مزایای
محصولات زیست-کشاورزی

فراتر از کشاورزی آلی(ارگانیک)، سند گرایش بازار متاثر از نیاز جهانی

کیفیت، نو آوری، بهرهوری، صرفهجویی و تعهد اجتماعی و زیست محیطی

12دلائل تغییر
  • Rss Futureco
  • Pinterest Futureco
  • Facebook Futureco
  • Twitter Futureco
  • Linkedin Futureco
  • Vimeo Futureco

کنار گذاشتن آفتکشها و کودهای شیمیائی فعلی و استفاده از عوامل بیولوژیک کنترل آفات و بیماری ها، فعال کننده های رشدی گیاهان و همچنین سایر محصولات Futureco Bioscience برای تغذیه و محفاظت محصولات مزیتهای کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدتی برای کشاورزان، جامعه و محیط زیست خواهن داشت.

نهادها و ادارات محلی و بین المللی مانند FAO و WHOO و همچنین کشورهای مانند کشورهای اتحادیه اروپا در حال بررسی برای تدوین قانون ترویج و استفاده از نهاده های سالم (ارگانیک) و تغییر شیوه های تولید محصولات کشاورزی جهت ارتقای سطح کیفیت محصول و دسترسی بیشتر به مواد غذائی هستند.

Futureco Bioscience S.A.
© 2017 All rights reserved