ما یک شرکت در حوزه زیست- فناوری کشاورزی هستیم که در حوزه پژوهش¡ تولید¡ توسعه و تجاریسازی نهاده های سازگار با طبیعت برای حفظ و نگهداری محصولات کشاورزی شما فعالیت می نمائیم.
شرکت Futureco Bioscience

پژوهش
و توسعه

ما در حوزه R&D&I و زیست فن آوری کشاورزی بر اساس سختارهای حفظ و سازگاری با محیط زیست پیشرو هستیم.

R&D&I موتور محرک نوآوری و کیفیت محصولات ما و نیز یکی از ارزشمندترین داراییهای شرکت ماست.
برای دسترسی در اینجا کلیک کنید. »

مزایای
محصولات زیست-کشاورزی

فراتر از کشاورزی آلی(ارگانیک)، سند گرایش بازار متاثر از نیاز جهانی

کیفیت، نو آوری، بهرهوری، صرفهجویی و تعهد اجتماعی و زیست محیطی

12دلائل تغییر

محصولات آلی (ارگانیک) برای حفظ و نگهداری از محصولات کشاورزی شما

Futureco Bioscience
تجارت
سرمایه گذاری برای آیندهAccess here

توسعه آفت کشهای زیستی
from the spore to the commercial product

آفت کش های زیستی (عوامل بیولوژیکی کنترل کننده آفات و بیماری ها) چگونه تولید می شوند؟

طبیعت بهترین راهکارهای علمی و پایدار را در اختیارمان قرار داده است.

  • Rss Futureco
  • Pinterest Futureco
  • Facebook Futureco
  • Twitter Futureco
  • Linkedin Futureco
  • Vimeo Futureco
Bio fertilizers

خانواده بزرگ

مشاهده محصولات ما

تماس با ما info@futurecobioscience.com

ارسال

Futureco Bioscience S.A.
© 2017 All rights reserved