Beneficis dels
productes agrobiològics

Més enllà de l'agricultura ecològica, l'evidència d'una necessitat global.

Qualitat, innovació, productivitat, estalvi i compromís social i mediambiental.

12Raons per canviar
  • Rss Futureco
  • Pinterest Futureco
  • Facebook Futureco
  • Twitter Futureco
  • Linkedin Futureco
  • Vimeo Futureco

Canviar l'ús de pesticides i adobs químics pels seus homòlegs biològics, com són els bioplaguicides, biostimulants i d'altres productes de protecció i nutrició vegetal de Futureco Bioscience, planteja una sèrie de beneficis a curt, mitjà i llarg termini, tant per a la productivitat dels cultius com per al medi ambient i la societat en què els agricultors desenvolupen la seva activitat.

Autoritats i administracions tant locals com globals, com poden ser la FAO, l'OMS, i les administracions públiques com la Comissió Europea, estan unint esforços per difondre i regular que l'ús de productes nets que afavoreixen pràctiques agrícoles més sostenibles ecològicament a la vegada que milloren la qualitat dels cultius i la disponibilitat d'aliments, i que no es redueix a l'agricultura ecològica, sinó que respon a una demanda global real.

Futureco Bioscience S.A.
© 2017 All rights reserved